دوره ی اصول مدیریت انبار و کنترل موجودی   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی

مدت: 15ساعت

دوشنبه یا چهارشنبه- 20-17

هزینه: 3/000/000 ریال

محتوای دوره :

·       تعاریف و مفاهیم پایه

·       وظایف و اهمیت انبار، انبار داری و مدیریت انبار

·       شناخت تفاوت نقش انبار دار و مدیر انبار، شناخت ارتباط بخشهای مختلف سازمان با انبار )تشریح ارتباط

حسابداری، بازرگانی، تولید، فروش، حمل و نقل داخلی و خارجی و ... با انبار(

·       انواع انبار از دیدگاههای مختلف

·       روشهای قدیم و جدید طبقه بندی و کدینگ انبارها

·       نحوه سازماندهی و چینش انبارها در انبارهای کوچک و بزرگ

·       ملاحظات مر بوط به شرایط نگهداری کالا، مسائل ایمنی و امنیتی انبار

·       سیستمهای اطلاعات مدیریت، انبارداری و مدیریت انبار

·       آماده سازی مقدمات راه اندازی انبار )سیستمهای دستی و اتوماسیون( و لزوم ایجاد دستورالعملهای مختلف

·       تشریح کامل فرآیند ورود کالا به انبار شامل محاسبه قیمت تمام شده کالای ورودی

·       تشریح کامل فرآیند خروج کالا به انبار شامل روشهای قیمت گذاری کالا

·       استفاده از تکنولوژیهای مدرن )مانند RFID ( در انبارداری

·       ملاحظات مربوط به جابجایی کالا در انبار

·       فرآیند برگشت از خرید

·       فرآیند برگشت از فروش

·       کنترل موجودی شامل روشهای دیداری، نقطه سفارش، EOQ و سایر مدلهای برنامه ریزی موجودی

·       انبارگردانی: شرح علل لزوم انبارگردانی و روشهای انجام آن

·       اصول آراستگی محیط ) 5S ( و لزوم اجرای آن در انبار

·       آشنایی با انبارهای اتوماتیک

·       الزامات استانداردهای ملی و جهانی در مورد انبارداری و رویکرد MIS به انبار

·       تولید ناب و حذف انبارها در تولید ناب و JIT

 
فایل ضمیمه :