دوره ی (Effective Courses (Tel-Pres- Meet-Neog   گروه پیشرفته از دپارتمان زبان


 دوشنبه - چهارشنبه 20-17

هزینه:4/968/000 ریال

مدت : 60 ساعت

Telephoning 15 hours

Negotiation 15 hours

Meeting 15 hours

Presentation 15 hours

Total : 60 hours

محتواي دوره :

تلفني

-        ساختار اطلاعات

-        پاسخگويي مثبت و موثر

-        مطرح كردن سئوالات مناسب به موضوعات

-        تائيد برنامه ها

-        رفتار تلفني مناسب براي بحث و تحليل مسائل

-        به تفاهم رسيدن

-        چگونگي بيان شكايات

جلسات

-        مهارتهاي كليدي براي حضور در جلسات

-        آماده سازي مطالب براي جلسات

-        تصميم گيري در جلسات

-        تجزيه و تحليل و بحث

-        چگونگي بيان عقايد و نظرات

-        بيان تصميم گيريهاي سخت و قاطع

-        ارزيابي جلسات

-        تهيه صورت جلسه

ارائه مطلب

-        شروع و اجراي ارائه مطلب

-        سئوالات مطروحه

-        بحث و تحليل

-        استفاده از راهكارهاي لازم جهت عدم ارتكاب اشتباه

-        چه بياناتي ارائه مطلب را تاثيرپذيرتر مي كند؟

-        چگونگي معرفي خود و ديگران / برنامه ها

-        تمرين دادن شنيداري جهت ابراز عقايد و پاسخگوئي ها

-        اهميت استفاده از حركات بدن در ارائه مطلب

-        چگونگي بيانات پاياني ارائه مطلب بطور موثر

تلفني

-        آماده سازي مذاكره

-        استراتژي و قوانين فن مذاكره

-        پيش نويس سئوالات مربوط به مذاكرات

-        مديريت فن مذاكره در درگيري ها

-        موقعيت مناسب بوجود آوردن

-        هنر به توافق رساندن مذاكره

-        خلاصه كردن و توافق در پايان مذاكره

 
فایل ضمیمه :