دوره ی تکنیک های نوین بازاریابی داخلی و بین المللی   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان بازرگانی

مدت: 15 ساعت

چهارشنبه 20-17

هزینه:3/540/000ریال

محتوای دوره :

 

·       اصول و مفاهیم شبکه سازی صادراتی

·       مقدماتی بر بازاریابی بین الملل

·       ضرورت های توسعه شبکه های صادراتی در بنگاههای کوچک و متوسط

·       آشنایی با کنسرسیوم های صادراتی برای شرکت های مدیریت صادرات

 

 
فایل ضمیمه :