دوره ی پول شویی و روش های مقابله با آن   گروه حقوقی از دپارتمان مدیریت

قیمت:4/620/000

دوشنبه یا چهارشنبه- 20 الی 17

مدت:15 ساعت


·        تعاریف، مفاهیم و گونه هایپول شویی

·        فرآیند و آثار پول شویی

·        روش های پول شویی

·        شناسایی و گزارش دهی وفعالیت های مشکوک

·        راه های پیشگیری و مقابله باپول شویی

·        اقدامات بین المللی علیه پولشویی

 
فایل ضمیمه :