دوره ی آشنایی با سازمان جهانی تجارت WTO   گروه حقوقی از دپارتمان مدیریت

مدت: 15ساعت

 پنجشنبه ١٨-١٣

هزینه : 4/620/000 ریال

شرح درس:

·       تعریف تاجر و حقوق و تکالیف وی

·       شرکتهای تجاری

·       ارکان شرکت تجاری

·       مجامع شرکتهای سهامی و ماهیت حقوق و وظایف آن

·       نقش و تکالیف مدیران در شرکتهای تجاری

·       بازرسان و نقش آنها در شرکتهای تجاری

·       عملیات تجاری و ماهیت آن (دلالی، حق العمل کاری)

 
فایل ضمیمه :