دوره ی مدیریت کیفیت   گروه مدیریت کسب و کار از دپارتمان بازرگانی

قیمت:3/974/000

دوشنبه یا چهارشنبه 17 الی 20

مدت:20 ساعت·        هزینه یابی کیفیت

·        iso10006-iso9000  –6SIGMA

·        مجدد فرآیندها – ابزار کنترل کیفیت 

 
فایل ضمیمه :