دوره ی دور اظهاری در سامانه پنجره تجارت فرامرزی و امور گمرکی و ترخیص کالا   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی
سرفصل مطالب:
-1 آشنایی با تسهیلات سامانه تجارت فرامرزی
-2 آشنایی با تسهیلات فعالان اقتصادی مجاز
-3 اقدامات قانونی قبل از اظهار در سامانه با تشریح وظایف شرکتهای حمل شامل:
الف- وکالت الکترونیکی
ب- صدور مانیفست الکترونیکی
پ- صدرو و واگذاری ترخیصیه الکترونیک
ث- ورود اطلاعات، ویرایش، تفکیک و تجمیع برنامه  الکترونیک
-4 اقدامات قانونی فرآیند اظهار الکترونیک در سامانه و تشریح وظایف اظهارکنندگان قانونی آنها شامل:
الف- ارسال گواهی بازرسی
ب- صدور قبض انبار الکترونیک
پ- مراحل دوراظهاری واردات و تشریح مراحل اقدام از جمله: 
- تکمیل اطلاعات اظهار
- شرح جدول حسابداری طبق جدول سال 97 
- تکمیل اطلاعات ارزش TSC
- عدلبندی الکترونیک و ...
-5 اقدامات قانونی جهت ترخیص کالا از گمرک شامل:
الف- بررسی وضعیت اظهار و اقدامات لازم در مسیرهای سه گانه
ب- ثبت اطلاعات حامل
پ- تشریفات صدور مجوز بارگیری
به همراه نمونه عملی دوراظهاری واردات و مراحل اقدام در سامانه در غالب فیلم آموزشی
 
فایل ضمیمه :