دوره ی حسابداری مدیریت با رویکرد استراتژیک و در نظر گرفتن تئوری عمل   گروه حسابداری مدیریت از دپارتمان حسابداری

قیمت:5/760/000

دوشنبه یا چهارشنبه  20:00-16:00

مدت:50 ساعت


·        کلیات (آشنایی با حسابداریبهای تمام شده و حسابداری مدیریت)

·        مبانی پایه ( آشنایی با اصولو روش های هزینه یابی )

·        فرآیند تصمیم گیری و مدیریتهزینه

·        گرایش اقلام بهای تمام شده ومدیریت ارتباط بهای تمام شده با حجم فعالیت و سود

·        مفاهیم بودجه بندی

·        کنترل و ارزیابی عملکرد

·        تجزیه و تحلیل نقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهدیدات

·        کارگاه تهیه گزارش های عملیحسابداری مدیریت

 
فایل ضمیمه :