دوره ی منشور حقوق شهروندی   گروه حقوقی از دپارتمان مدیریت
* بیانیه و مقدمه
- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
- حق آزادی و امنیت
- حق اداره شایسته و حسن تدبیر
- حق دسترسی بع اطلاعات
- حق حریم خصوصی
- حق تابعیت، اقامت  و آزادی رفت و آمد
- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه
- حق مسکن
- حق اشتغال و کار شایسته
- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی
- حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار
- حق کرامت و برابری انسانی
- حق مشارکت در تعیین سرنوشت
- حق آزادی اندیشه و بیان
- حق دسترسی به فضای مجازی
- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی
- حق تشکیل و برخورداری از خانواده
- حق اقتصاد شفاف و رقابتی
- حق مالکیت
- حق رفاه و تأمین اجتماعی
- حق آموزش و پرورش
- حق صلح، امنیت و افتدار ملی
* ساز و کارهای اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی
* ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی
 
فایل ضمیمه :