دوره ی مدیریت تبلیغات و بسته بندی   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان بازرگانی

مدت: 15 ساعت

 دوشنبه یا چهارشنبه  20-17

هزینه: 4/620/000 ریال

                 

شرح درس:

 • بررسی عوامل عمومی کسب موفقیت
 • مرور مفاهیم بازاریابی داخلی و بازاریابی جهانی
 • مرور مفاهیم بازاریابی در شرایط بحران و عدم اطمینان
 • مرور برخی آمار و اطلاعات در حوزه مدیریت فروش
 • بررسی آخرین یافته ها و دستاوردها در حوزه مدیریت فروش
 • تشریح فرصت های موجود در فضای کسب و کار
 • بررسی چگونگی ایجاد یک کسب و کار جدید
 • تشریح مدیریت فروش در سازمان و ترسیم فرایند فروش موفق
 • تشریح وظایف فروشندگی
 • آشنایی با مفاهیم مشتری و فرایند مشتری مداری
 • آشنایی با اجزای مرتبط در بهبود فرایند فروش
 • مروری بر چالش های فروش و بازاریابی در عصر کنونی
 • مرور مفاهیم مربوط به تبلیغات و برند
 • مرور برخی آمار و اطلاعات در حوزه تبلیغات و برند
 • مرور آخرین دستاوردها و نتایج در حوزه تبلیغات و برند
 • اهداف رفتاری:
 • ارتقای دانش، بینش، مهارت ها و تکنیک های مخاطبان در حوزه مدیریت فروش و تبلیغات
 • آشنایی با مفاهیم مدیریت فروش، بازاریابی، آمیخته بازاریابی و تبلیغات
 • آشنایی با استراتژی های خلق ایده و پیام های تبلیغاتی موثر
 • آشنایی با استراتژی های تبلیغاتی و سهم آن در افزایش فروش
 • آشنایی با کارکردها، وظایف و نحوه اداره واحد فروش و تبلیغات
 • آشنایی با انواع شیوه های تبلیغاتی و طراحی فرایند تبلیغات و نحوه اداره واحد تبلیغات و بازاریابی

  
فایل ضمیمه :