دوره ی باید ها و نبایدهای صادراتی ایران   گروه بازاریابی و فروش از کارگاه یا سمینار آموزشی
- آشنایی با مقررات و ضوابط صادرات
- آشنایی با تهیه و جمع آوری اسناد مرتبط با صادرات محصولات
- اسناد حمل و هزینه های مرتبط با حمل و نقل کالا
- آشنایی با نحوه پرداخت و مقررات بانکی در ایران
- بررسی بازار هدف و کیفیت کالای ایرانی
- نحوه قیمت گذاری کالا
- آشنایی با مقررات مرزهای خارجی گمرک و پایانه ها
 
فایل ضمیمه :