دوره ی حسابرسی پیشرفته با رویکرد جامع و یکپارچه در عمل   گروه حسابرسی داخلی از دپارتمان حسابداری

قیمت:4/620/000

دوشنبه یا چهارشنبه  20-16:

مدت:40 ساعت


·        مقدمه ( آشنایی با نحوه وفلسفه پیدایش حرفه حسابرسی)

·        مبانی پایه ( آشنایی بااستاندارد های حسابرسی مستقلCPA ، آشنایی با استانداردهای حسابرسی داخلی IIA)

·        آیین رفتار حرفه ای ومسئولیت قانونی حسابرسان

·        کنترل های داخلی Internal Control بر اساس COSO

·        برنامه ریزی حسابرسی و ریسکهای حسابرسی

·        شواهد حسابرسی و روش هایاجرای حسابرسی

·        کارگاه عملی تهیه و تنظیم گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و حسابرسی داخلی

 
فایل ضمیمه :