دوره ی لجستیک و حمل و نقل بین الملل   گروه حمل و نقل از دپارتمان بازرگانی

قیمت: 3/200/000

روز و تشکیل ساعت کلاس:دوشنبه یا چهارشنبه- 20الی 17

ساعت:12 ساعت

·         اصول حمل و نقل بین المللی کالا و نقش آن در تجارت بین المللی

·         اهمیت لجستیک در تجارت بین الملل

·         نقش و اهمیت Carrier &Forwarder در حمل و نقل کالا

·         حمل و نقل دریایی Seaway Bill ، B/L  

·         اسناد و مدارک مورد نیاز حمل و نقل دریایی شامل: ( حمل و نقل جاده ای  ،CMR TIR

·         اسناد حمل فیاتا FWR، FCT، FCR و ........

·         حمل و نقل مرکب FBL، TBL و ....

·         بعضی از اصطلاحات حمل و نقل:ماباتوژ، کارنه دوپاساژ و ......

 
فایل ضمیمه :