دوره ی اعتبارات اسنادی و نکات کاربردی مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی

مدت:20 ساعت
هزینه:5/160/000
دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17 

انواع روشهای پرداختوجه در بازارهای بین المللی

مفهوم اعتبار اسنادیاز دید مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

مزاياي و معايباعتبارات اسنادي در سطوح خرد و كلان

انواع اعتبار اسنادیو کاربرد آنها در شرایط مختلف

چگونگي ثبت سفارشالكترونيكي در وزارت بازرگاني

مراحلاجرائي افتتاحاعتبار اسنادي در بانكهاي عامل

شرط غیر اسنادی واهمیت آن در معاملات خارجی

اسنادحمل و نکاتحقوقی و كاربردي آنها

مطالعات موردي دراعتبارات اسنادي

تمدیدیهو اصلاحیهاعتبار اسنادی

UCP600

 
فایل ضمیمه :