دوره ی آشنایی با عقود و قراردادهاي بانكي ( روشهاي تامين مالي داخلي براساس عقود اسلامي )   گروه تعاملات بانکی و ارزی از دپارتمان مدیریت

قیمت:3/540/000

دوشنبه یا چهارشنبه 17الی 20 

مدت: 15 ساعت

·        اصول ماليه اسلامي

·        تعاريف

·        كليات قراردادهاي تامين مالي بانكي

·        قراردادهاي انتفاعي مبادله اي

·        قراردادهاي انتفاعي مشاركتي

·        قراردادهاي بيع و كاربرد آن در قراردادهاي تامين مالي بانكي

·        قرارداد شركت و كاربرد آن در قراردادهاي بانكي

·        قرارداد فروش اقساطي ، قرارداد سلف

·        قرارداد خريد دين

·        قرارداد اجاره به شرط تمليك

·        -قرارداد جعاله

·        قرارداد مشاركت مدني ( توليد و بازرگاني )

·        مشاركت مدني كاهنده

ساير : قرارداد وديعه ، قراردادمرابحه ، قرارداد مشاركت Venture Joint ، ليزينگ

 
فایل ضمیمه :