دوره ی به کارگیری علوم اعصاب در مدیریت   گروه مدیریت از دپارتمان مدیریت

بیست درصد تخفیف ویژه اعضای اتاق های بازرگانی 

 
فایل ضمیمه :