دوره ی مدیریت مالی برای مدیران مالی   گروه حسابداری مدیریت از دپارتمان حسابداری

مدت: 25ساعت

پیش نیاز: گذراندن حسابداری مالی (2)

روز ها و ساعات تشکیل: سه شنبه 17 الی20

هزینه:3/036/000 ریال

شرح درس:

·       تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و صورت تغييرات در وضعيت مالي

·       تجزيه و تحليل نقطه سربه سر/ درجه اهرم عملیاتی

·       بودجه بندي و بودجه نقدي

·       مديريت سرمايه در گردش

·       ارزش زمانی پول

·       بودجه بندي سرمايه

 
فایل ضمیمه :