دوره ی کاربرد استانداردهای حسابداری و ارائه ی صورتهای مالی   گروه حسابداری مالی از دپارتمان حسابداری

مدت دوره : 40 ساعت

روز و ساعت تشکیل : پنجشنبه ها 18-13

هزینه : 4/830/000 ریال

محتوای دوره:
- اهداف تهیه و تنظیم صورت های مالی بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری مصوب

- آشنایی با رویه های حسابداری با رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری

- آموزش نحوه تهیه و ارائه صورتهای مالی طبق آخرین استانداردهای حسابداری مصوب

- کاربرد استانداردهای حسابداری در عمل

- نحوه ارائه و طبقه بندی افلام در صورتهای مالی

- بررسی و مروری بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای تجاری

 
فایل ضمیمه :