دوره ی مدیریت ادعا   گروه حقوقی از دپارتمان مدیریت

قیمت:4/620/000

دوشنبه یا چهارشنبه- 20-17

مدت:15ساعت


·        ادعا چیست؟ و چرا ادعا به وجود می آید

·        مثال هایی از ادعا در پروژه های EPC

·        اهمیت و ضروریت مدیریت ادعا در پروژه ها

·        ادعا در سایر کشورها

·        فرآیند مدیریت ادعا

·        سرنخ ادعای پروژه از چه بخش هایی است

·        شناسای ادعا با چه مکانیزمی انجام می شود

·        مدل سازی عددی و کمی ادعا

·        از بین بردن ادعا و روش ها مذاکره

·        قوانین طلایی در مدیریت ادعا

·        اشتباهات مرسوم در نگارش ادعا

 
فایل ضمیمه :