دوره ی قانون کار و تامین اجتماعی و طبقه بندی مشاغل   گروه اداری سازمانی از دپارتمان مدیریت

مدت:25ساعت

 دوشنبه یا چهارشنبه 17 الی 20 یا پنج شنبه 16-13

هزینه:4/560/000 ریال

شرح درس:

  • مبانی و مفاهیم
  • قرارداد کار ( انعقاد- تعلیق- خاتمه)
  • مزایای کارگر در قانون کار
  • تکالیف کارفرما در قبال کارگران
  • مشمولین تامین اجتماعی
  • نحوه اعمال ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری
  • درآمدهای سازمان تامین اجتماعی و ضمانت اجرای آن
  • آیین دادرسی کار و تامین اجتماعی


 
فایل ضمیمه :