دوره ی اصول و فنون مذاکره   گروه قوانین تجارت و قراردادها از دپارتمان مدیریت

مدت: 12 ساعت

دوشنبه یا چهارشنبه 20-17

هزینه: 2/774/000

محتوای درس:

·       تعریف مذاکره- ممنوعیتهای مذاکره- روشهای مذاکره (رقابتی، برد، برد)

·       استراتژی و تاکتیک در مذاکره (برنامه ریزی، تعیین هدف، ترفندها)

·       نقش فرهنگ در مذاکره و الزامات مربوط به آن

·       شکست در مذاکره و روشهای مقابله با آن

 
فایل ضمیمه :