دوره ی صورت جریان وجوه نقد   گروه حسابداری مالی از دپارتمان حسابداری

مدت: 15 ساعت

پیش نیاز: لیسانس حسابداری یا مرتبط، دیپلمه با تجربه کار مفید حسابداری

روز ها و ساعات تشکیل: پنجشنبه 13 الی 18

هزینه:3/450/000 ریال

شرح درس:

·       ضرورت تهیه وکاربرد صورت جریان وجوه نقد (مفاهیم نظری)

·       تعریف وجوه نقد

·       قسمتهای مختلف صورت جریان وجوه نقد

·       نحوه تهیه صورتجریان وجوه نقد

·       روش مستقیم وغیر مستقیم در خصوص نحوه ارایه فعالیتهای عملیاتی

·       یادداشت های همراه صورت جریان وجوه نقد و موارد خاص

·       تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد

 
فایل ضمیمه :