دوره ی حسابداری مدیریت   گروه حسابداری مدیریت از دپارتمان حسابداری

مدت: 30 ساعت

پیش نیاز: گذراندن حسابداری صنعتی (2)


هزینه:5/796/000 ریال

شرح درس:

·       كنترل هزينه ها شامل استانداردهاي هزينه و گزارشهاي مختلف هزينه

·       تحليل رفتار هزينه ها

·       طبقه بندي هزينه ها از نظر اخذ تصميم شامل هزينه هاي تاريخي و هزينه هاي آينده

·       هزينه يابي تفاضلي

·       هزينه هاي تلويحي( غير محاسباتي)

·       هزينه هاي فرصت از دست رفته

·       هزينه هاي ريخته

·       مدلهاي تنظيم موجوديهاي مواد

·       بودجه بندي ثابت و انعطاف پذير

·       هزينه يابي بر مبناي فعاليت

·       آشنايي با مفاهيم نوين حسابداري مديريت

 
فایل ضمیمه :