دوره ی مدیریت مالی با رویکرد تحلیل در عمل   گروه حسابداری مالی از دپارتمان حسابداری

قیمت:4/620/000

دوشنبه یا چهارشنبه  20-16

مدت:40 ساعت


·        کلیات( آشنایی با جایگاه و ضرورت مدیریت مالی در سازمان ها )

·        دامنه و روش و محیط عملیاتی مدیرت مالی

·        تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تعیین نقاط ضعف و قدرت مالی شرکت ها

·        تصمیم گیری مالی و تجزیه و تحلیل نقطه سربسر

·        محاسبه رابطه سود و ریسک دربنگاه های تجاری

·        ریاضیات مالی ( تعیین ارزش زمانی پول، ارزش فعلی پول، روش های محاسبه بهره مرکب و ...) بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری

·        کارگاه تحلیل وضعیت مالی شرکت ها و تعیین نقاط آسیب پذیر و پش بینی ورشکستگی بنگاه اقتصاد

 
فایل ضمیمه :