دوره ی مدیریت فروش   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان بازرگانی

قیمت:3/060/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:15


·        تعریف فروش

·        تکنیک ارتباط موثر

·        تکنیک مذاکره موثر حضوری

·        طراحی مسی فروش و ارتباط گیری

·        روانشناسی مصرف و خرید

·        تکنیک  مشاوره ای 

·        مدیریت ارتباط

 

 
فایل ضمیمه :