دوره ی مدیریت تدارکات   گروه مدیریت کسب و کار از دپارتمان بازرگانی

قیمت:3/480/000

دوشنبه یا چهارشنبه- 17 الی 20 

مدت:20 ساعت·         مدیریت ادعا

·         اصول و فنون مذاکره و عقدقرارداد

·         مدیریت ضایعات

·         مدیریت نگهداری وتعمیرات

·        مدیریت تدارکات پروژه های EPC

 
فایل ضمیمه :