دوره ی مدیریت استراتژیک   گروه مدیریت کسب و کار از دپارتمان بازرگانی

قیمت:4/260/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی17

مدت:25 ساعت


·        استراتژی های کاهش هزینه و افزایش کیفیت

·        استراتژی های کاهش و هزینه و مدیریت مالی

·        استراتژی های کاهش هزینه و افزایش بهره وری
 
فایل ضمیمه :