دوره ی طرح کسب و کار (Business Plan)   گروه مدیریت کسب و کار از دپارتمان بازرگانی

قیمت:3/600/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:20 ساعت


·        تعاریف و مفاهیم

·        صاحبان کسب و کار (مشخصات وویژگیهای مهارتی)

·        انگیزه ها و موانع شروع کسبو کار

·        چرخه حیات کسب و کارها-عناصر کسب و کاری

·        مدلها و انواع نوآوری- چرانوآوری  ؟

·        تفاوت فناوری و نوآوری-مبانی روانشناسی خلاقیت

·        ارتباط خلاقیت و نوآوری

·        ویژگی سازمان های خلاق

·        بررسی نمونه کسب و کارخلاقانه

 

 
فایل ضمیمه :