دوره ی قوانین برگزاری مناقصات و مزایدات   گروه حقوقی از دپارتمان مدیریت

مدت: 15 ساعت

روزها و ساعت تشکیل کلاس: دوشنبه یا چهارشنبه- 20-17

هزینه:3/060/000 ریال


.         (مناقصه و مزایده) و ایین نامه خرید خدمات مشاوره و اصلاحات آن.

·       قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون مناقصات و آییننامه اجرایی آن

·       نحوه اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده از دبیر خانهشورای اقتصاد و مصوبات کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور.

·       آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی و اصلاحیه آن به همراهدستورالعمل استفاده از تضمین های نوع "ه" تضمین نامه بالاترین مقاموزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی.

·       ممنوعیت عدم انعقاد قرارداد با شرکتهای فاقد صورتهای مالیحسابرسی شده.

·       نحوه ارجاع پروژه های فناوری اطلاعات در معاملات دولتی

·       آیین نامه اجرایی نظام مالی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا وخدمات

·       بخشنامه 14 درآمد سازمان تامین اجتماعی ، دستورالعمل حقبیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور ، فعالیتهای قرار دادی و انفورماتیکی وبخشنامه 108 درآمد.

·       دستورالعمل شرکت در مناقصه ، دعوتنامه ، فرم ها، کاربرگ وراهنمای مناقصات

·       نحوه آزاد سازی صد در صد سپرده حسن انجام کار پیمانکاران درقبال مطالبات تایید شده.

 
فایل ضمیمه :