دوره ی تجزیه و تحلیل و طراحی صورت های مالی   گروه حسابداری نرم افزار از دپارتمان حسابداری

قیمت:3/726/000

مدت: 20 ساعت

پیش نیاز: لیسانس حسابداری یا مرتبط

روز ها و ساعات تشکیل: پنجشنبه 13 الی 17

مدرس دوره: جناب آقای دکترعسگریان- جناب آقای زمانی

شرح درس:

·       آشنایی بامفاهیم پایه ای سیستم های اطلاعاتی

·       آشنایی باچگونگی شکل گیری سیستم اطلاعات حسابداری

·       آشنایی با زیرسیستم های اطلاعات حسابداری و قابلیت های مورد انتظار از آنها

·       آشنایی با نقش حسابداری در تصمیم گیری های مدیران حوزه های مختلف سازمان

·       آشنایی با مفهوم گردش کار و چگونگی ارتباط واحدها یا امور مالی

·       آشنایی باچگونگی انتخاب نرم افزار

·       آشنایی باچگونگی مدیریت پروژه طراحی و استقرار سیستم حسابداری

 
فایل ضمیمه :