دوره ی اینکوترمز2010   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی

مدت: 12ساعت

مدرس :

روز و ساعت تشکیل: دوشنبه یا چهارشنبه 20-17

هزینه: 2/400/000 ریال

شرح درس:

·       هدف وحوزه شمول اینکوترمز، دلایل تجدید نظر در اینکوترمز

·        درج اینکوترمز در قرارداد فروش/ نکات مهم درقرارداد خرید و فروش

·        اصطلاحات 13گانه در قالب 4 گروه اصلی

·       تعهدات 10گانه خریدار و فروشنده در هر یک از اصطلاحات 13 گانه

·       نقاط انتقالی و اهمیت آن در هر یک از گروههای 4 گانه

·       شیوه های حمل و نقل و اصطلاح متناسب با آن

·       بررسی تغییرات در اینکوترمز/ داوری اتاق بازرگانی بین المللی

·       تعریف، مزایا و معایب اعتبارات اسنادی/ ارکان اعتبارات اسنادی

·       تقسیم بندی اعتبارات از دیدگاه صادرات و واردات کالا(پارامترهای تعهد،پشتوانه، زمان، قابلیت انتقال و ...

·       کاربرد هر یک از اعتبارات/ بهترین نوع اعتبار از دیدگاه صادرکننده و واردکننده

·       معایب هر یک از انواع LC و روشهای اجتناب از مشکلات احتمالی

·       مراحل اجرایی افتتاح اعتبار اسنادی، اصلاحیه، تمدیدیه LC و واریز اسناد در بانک

·       اهمیت بررسی منابع در روند خریدهای خارجی

·       چگونگی برگزاری مناقصه و اخذ استعلام/ پارامترهای کلیدی در انتخاب برندهمناقصه

·       دقت در انتخاب طرف قرارداد به عنوان اولین اصل

·       لحاظ نمودن مقررات بین المللی از جمله اینکوترمز و مقررات متحدالشکل اعتباراتاسنادی در متن قرارداد

·       در نظر گرفتن مقررات ملی در متون قرارداد

·       پیش بینی­های لازم جهت کاهش ریسکهای احتمالی، داوری درقراردادهای داخلی وخارجی

 
فایل ضمیمه :