دوره ی کار آفرینی و مدیریت کسب و کار   گروه مدیریت کسب و کار از دپارتمان بازرگانی

قیمت:4/620/000

روز و ساعت تشکیل کلاس:دوشنبه یا چهارشنبه- 20 الی 17

مدت:15ساعت


·        کلیات کارآفرینی(سیر تکاملیجوامع بشری با تاکید بر جوامع اطلاعاتی

·        نقش دانایی در پیشرفت جوامع

·        تعریف کسب و کار و عناصر آن

·        انواع نگرشها به کسب و کار

·        کارآفرینی چیست و کار آفرینکیست ؟

·        انواع کارآفرینی و فرآیندکارآفرینی

·        ویژگیهای شخصیتی و رفتاریکارآفرینان

·        چگونگی راه اندازی کسب و کار

·        انواع روشهای کسب و کار

·        بررسی کارآفرینان موفق(حداقل یک مورد)

·        فعالیتهای مدیریتی کسب وکار(فعالیتهای سازمانی کسب و کار

·        فعالیتهای مدیریتی و تولیدیدر کسب و کارهای کارآفرینانه ( تاکید بر کسب و کارهای کوچک)

·        فعالیتهای بازرگانی کسب وکار  ( خرید ، بازریابی و تحلیل ریسک)

·        مدیریت مالی کسب و کار  (حسابداری و مالی)

·        مدلهای حقیقی و حقوقی  کسب و کار

·        بررسی نمونه مجمع عمومی واساسنامه شرکتها و پرسشنامه و درخواست واحد تولیدی خدماتی

 
فایل ضمیمه :