دوره ی مدیرت عملکرد کارکنان، با رویکرد بهبود بهره وری اهداف سازمانی   گروه اداری سازمانی از دپارتمان مدیریت
مدیریت عملکرد کارکنان، با رویکرد بهبود بهره وری اهداف سازمانی

قیمت: 2/000/000 ريال 
مدت ساعت : 12
روز و ساعت تشکیل : دوشنبه یا چهارشنبه از ساعت 17 تا 20


محتوای درس:

- روش های بهسازی محیط کار
- نظام ارزیابی عملکرد
- آشنایی با سیستم های مدیریت عملکرد
- نقاط قوت و ضعف عملکرد کارکنان
- کلیدهای موفقیت در راستای اهداف استراتژیک سازمان
- ایجاد و تقویت فرهنگ سازمانی
- ایجاد انگیزه و تقویت رفتار مطلوب در سازمان
 
فایل ضمیمه :