دوره ی آشنایی با ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی   گروه مدیریت صادرات و واردات از دپارتمان بازرگانی

قیمت:3/480/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

ساعت:15

·        آشنایی با موضوع بنگاه های کوچک و متوسط

·        سرفصل های بازاریابی بین الملل برای فعالیت های صادراتی

·        تعاریف و دلایل نیاز به کنسرسیوم

·        انواع کنسرسیوم ها و ماهیت هر یک از آنها

·        چگونگی تشکیل و اداره کنسرسیوم

·        کنسر سیوم صادراتی در ایران

 
فایل ضمیمه :