دوره ی حسابداری صنعتی 1   گروه حسابداری صنعتی از دپارتمان حسابداری

مدت: 45ساعت

پیش نیاز: گذراندن حسابداری مالی (2)

روز ها و ساعات تشکیل: پنج شنبه 13 الی 18

هزینه:5/160/000 ریال

مدرس دوره: جناب آقای صنعتی

شرح درس:

·       اصول هزينه يابي

·       مفاهيم هزينه

·       طبقه بندي هزينه ها

·       بهاي تمام شده و قيمت فروش

·       هزينه هاي توليد

·       مراكز هزينه

·       نحوه تسهيم هزينه هاي سربار به دواير توليد

·       هزينه يابي سفارش كار

·       هزينه يابي مرحله اي

·       گزارش هزينه توليد

·       هزینه یابی بر مبنای فعالیت

·       تهیه هزینه های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی

·       مبانی سربار و انحرافات اولیه سربار (انحراف هزینه- انحراف ظرفیت بلااستفاده)

 
فایل ضمیمه :