دوره ی حسابداری تلفیقی   گروه حسابداری مالی از دپارتمان حسابداری

مدت: 25 ساعت

پیش نیاز: لیسانس حسابداری یا مرتبط

روز و ساعت تشکیل: دو شنبه یا چهارشنبه -20-17

هزینه:6/210/000 ریال

شرح درس:

·       اصول تهيه تراز تلفيقي شامل نحوه عمل و محاسبه سود سهام تلفيق گروه شركتهاي عمودي

·       گروه مختلف شركتها

·       تغييرات در ميزان كنترل در شركتهاي تابع

·       سود و زيان تلفيقي

       .      تهيه و تنظيم تراز تلفيقي همراه با سود و زيان تلفيقي

 
فایل ضمیمه :