دوره ی نحوه تهیه و ارسال اظهار نامه مالیاتی   گروه حسابداری مالی از دپارتمان حسابداری
محتوای دوره:

* ذکر کليات قانون ماليات هاي مستقيم و مالیات ارزش افزوده
* مالیات بر درآمد املاک (ماده   الی 80)
* مالیات بر درآمد حقوق و نحوه تهیه اظهارنامه حقوق  (ماده 82  الی 92)
* مالیات بر درآمد مشاغل  و انواع آن طبق آخرین طبقه بندی (ماده 93 الی 104)
* مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مشمولین آن  (ماده  105  الی 118)
* نحوه تشخیص انواع مالیات بر درآمد و تهیه اظهارنامه مالیات عملکرد سالیانه 
* مالیات علی‌الرأس و موارد تشخیص آن
* ضوابط و ابزار تشخیص علی‌الرأس و برآورد های مالیات عملکرد و ارزش افزوده 
* هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات
* معافیت‌های مالیاتی و نحوه استفاده از آنها و مواد قانونی مهم در این حوزه(ماده 132  الی  146)
* مقررات تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد، ارزش افزوده، گزارش فصلی، ترازنامه و صورت سود و زیان
* اختلافات مالیاتی (اعتراض به مالیات) و هیات های رسیدگی کننده و نحوه تنظیم لوایح مالیاتی 
* تشریح آخرین تغییرات در ارسال گزارش فصلی و گروه های مشمول و بررسی و ارائه اخرین بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و ارائه رهنمود های اجرایی در راستای نحوه پیاده سازی آن 
 
فایل ضمیمه :