دوره ی اصطلاحات،واژه ها و اسناد بازرگانی و گمرکی   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی

تعاریف واژه ها و اصطلاحات گمرکی

تعریف صادرات و انواع آن

تعریف واردات و انواع آن تعریف اظهار و انواع اظهار در گمرک

تعریف اصطلاحات گمرکی

تعریف تعرفه و انواع تعرفه های گمرکی

 
فایل ضمیمه :