دوره ی (2)Upper- Intermediate   گروه پیشرفته از دپارتمان زبان

مدت:45 ساعت

دوشنبه یا چهار شنبه 20-17

هزینه:3/600/000 ریال

محتواي دوره

-        آشنايي با مكاتبات تاثيرگذار در ملاقات اول/ جلسات / حضوردر نمايشگاهها

-        بحث در مورد انگيزش كار و توليد محصول

-        مشتري مداري و خدمات به مشتري

-        برون سپاري توليدات / خدمات به شركتهاي ديگر

-        تصميم گيري/ اظهارنظر در جلسات / مذاكرات

-        ارتباطات موثر تلفني

-        برقراري ارتباط با كاركنان ديگر شركتها

 
فایل ضمیمه :