دوره ی تجارت الکترونیک   گروه مدیریت کسب و کار از دپارتمان بازرگانی

قیمت:4/620/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:15ساعت


·        یافتن بهترین تامین کننده و محصول

·        مذاکرات ثمر بخش / قرار داد قوی ارزیابی تامین کننده و محصول

·        نظارت بر مراحل مختلف معامله از مذاکره تا تحویل پرداخت امن

·        کاهش ریسک ها و هزینه ها بهترین بازار های الکترونیکی؛ eu & american manicures، ALibaba.com،  indiamart.comو ...

·        پرسش و پاسخ

 
فایل ضمیمه :