دوره ی اصول وفنون بازاریابی   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان بازرگانی

قیمت:3/420/000

دوشنبه17 الی 20

مدت:20 ساعت


·        مفاهیم و تعریف بازاریابی

·        چرخه مدیریت بازار

·        ارتباطات در بازاریابی

·        بررسی مشتری و انواع آن

·        آمیخته بازاریابی (4P)

·        استراتژی های بازاریابی

·        بررسی آمیخته مشتری (4C) تبلیغات، روش ها و تکنیک ها

·        بازاریابی در پهنه ی فرهنگ ها

·        بررسی چند تکنیک بازاریابی

 
فایل ضمیمه :