دوره ی بسته آموزشی بانکی و ارزی (متشکل از 5 دوره)   گروه تعاملات بانکی و ارزی از دپارتمان مدیریت

بسته آموزشی بانکی و ارزی        مدت: 85 ساعت        شهریه دوره: 18/190/000 ريال


اعتبارات اسنادی (LC) وتهیه اسناد بازرگانی و مقررات حاکم بر آن            مدت:20 ساعت        شهریه: 3/000/000 ريال

محتوای دوره :

-    ریسکهای موجود درتجارت بین المللی

-  روشهای پرداخت در تجارت بین المللی

-  ساب باز، پیش پرداخت کامل ، وصولی ها

-   طرفين درگير در اعتبار اسنادي و خلاصه از وظايف و مسئوليت ها

-  فرآيند گشايش اعتبار اسنادي و اصلاح آن

-   اسنادحمل

-  فرآيند تهيه و ارسال اسناد در سيستم بانكي

-  چكينگ اسناد و پرداخت وجه 

- انواع اعتبارات اسنادي و ويژگيهاي مفيد هريك از آنها براي خريدارو فروشنده

- قابل برگشت و غير قابل برگشت، تاييد نشده و تاييد شده، ديداري و مدتدار( فاينانس ، ريفاينانس،يوزانس)، در

-  برابرقبولي ، قابل معامله ، گردان ، قابل انتقال ، اتكايي ، واگذاري وجوه و ...

- سوئيفت

-  اينكوترمز2010

-  مقررات داخلي و بين المللي ناظر بر اعتبارات اسنادي

-  وضعيت گشايش اعتبارات اسنادي در زمان برگزاري دوره

- انواع اسناد بازرگانی شامل: 

- سیاهه بازرگانی

- انواع صور گواهی مبدأ

- نحوه تهیه لیست بسته بندی

- گزارش بازرسی و سایر اسناد

* نحوه تهیه طبق استانداردهای بین المللی و اعتبار اسنادی

* نحوه چکینگ اسناد واصله و مقررات مربوطه


روش های پرداخت در تجارت بین المللی و معاملات ارزی ( نیما)        مدت: 15 ساعت        شهریه: 3/540/000 ريال

محتوای دوره:

-تجارت سنتی و مدرن

 – ریسک های موجود در تجارت بین المللی

 – روش های پرداخت در تجارت بین المللی

 – روش حساب باز 

– روش پیش پرداخت کامل 

– حواله ها( انواع حواله ارزی)

 – وصولی ها( دیداری و مدت دار، با تعهد و بدون تعهد بانک، ساده و اسنادی ) 

- اعتبارات اسنادی ( تعاریف و ویژگی ها- انواع اعتبارات اسنادی- تسهیلات بانکی قابل ارائه تحت اعتبار اسنادی و یا به همراه آن - وضعیت انجام حواله ها، تامین ارز، وصولی ها و گشایش اعتبار اسنادی در زمان برگزاری دوره آموزشی )

- آشنایی با سامانه جامع تجارت ایران

- آشنایی با سامانه الترونیکی نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)

-شیوه فروش ارز حاصل از صادران به سامانه نیما

- شیوه خرید ارز برای ورادات از سامانه نیما


مجموعه مقررات ارزی در ایران        مدت: 20ساعت        شهریه: 5/160/000 ريال


محتوای دوره:


- مقررات ارزی مربوط به واردات کالا و خدمات

 – مقررات مربوط به حمل و نقل، بیمه و بازرسی

 – مقررات مربوط به خرید و فروش ارز و سایر مبادلات ارزی

 – مقررات مربوط به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا( پروانه سبز گمرکی و ... ) 

– مقررات مربوط به نحوه تسویه تعهدنامه های ارزی صادر کنندگان 

- مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری و صنعتی 

–  مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادیضمانت نامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن        مدت: 15 ساعت        شهریه: 3/540/000 ريال


محتوای دوره:


- ريسك و بيمه

 - تفاوت بيمه نامه و ضمانتنامه

 - تفاوت ضمانتنامه كالايي و بانكي

- طرفين درگير در ضمانتنامه هاي بانكي 

- شرايط صدور، تمديد، كاهش و افزايش ، ابطال

- ويژگيهاي ضمانتنامه بانكي 

- تفاوت اعتبار اسنادي و ضمانت نامه بانكي 

- انواع ضمانت نامه بانكي

- ضمانت نامه هاي مستقيم و متقابل 

- ضمانتنامه ها با وثايق تركيبي - ضمانت نامه اتكايي

- ضمانت نامه تحت تضمين متقابل كلي 

- ضمانت نامه سنديكايي

- طبق بندي ضمانت نامه هاي بين المللي بر اساس علت صدور

- خلاصه مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي بانكي عندالمطالبه ( 758URDG)


آشنایی با عقود و قراردادهای بانکی        مدت: 15 ساعت        شهریه: 2/950/000 ريال


محتوای دوره:- اصول ماليه اسلامي

- تعاريف 

- كليات قراردادهاي تامين مالي بانكي 

- قراردادهاي انتفاعي مبادله اي 

- قراردادهاي انتفاعي مشاركتي 

- قراردادهاي بيع و كاربرد آن در قراردادهاي تامين مالي بانكي 

- قرارداد شركت و كاربرد آن در قراردادهاي بانكي 

- قرارداد فروش اقساطي ، قرارداد سلف 

- قرارداد خريد دين 

- قرارداد اجاره به شرط تمليك 

- قرارداد جعاله 

-قرارداد مشاركت مدني ( توليد و بازرگاني ) 

- مشاركت مدني كاهنده

-ساير : قرارداد وديعه ، قرارداد مرابحه ، قرارداد مشاركت Venture Joint، ليزينگ 
فایل ضمیمه :