دوره ی فرسودگی شغلی در سازمان ها و ادارات   گروه اداری سازمانی از دپارتمان مدیریت

3/420/000:قیمت

روز و ساعت تشکیل کلاس:دوشنبه یا چهارشنبه 20الی 17

مدت:12 ساعت·        بهداشت روانی

·        رشد شیوه های مطلوب رفتاری

·        پیشگیری از اختلالات روانی

·        چرا افراد در ادارات وسازمان ها به پریشانی روانی گرفتار می شوند

·        کاهش بهداشت روانی در یکسازمان – نقش مدیران در بهداشت روانی

تغییرات رفتاری در کارکنان – الگوهای شخصیتی

 
فایل ضمیمه :