دوره ی رفتار سازمانی   گروه اداری سازمانی از دپارتمان مدیریت

روز و ساعت تشکیل:دوشنبه یا چهارشنیه 17 الی 20

مدت : 12 ساعت

قیمت: 2/400/000 ریال

آشنایی با اصول و مفاهیم نقش رفتار انسان در سازمان 

نقش انگیزش در رفتار و تاثیر آن بر سازمان 

دیدگاه های رفتاری مدیریت و هدایت سازمان 

 
فایل ضمیمه :