دوره ی آئین نامه نگارش مکاتبات اداری و آموزش بایگانی برای مسئولین دفاتر   گروه اداری سازمانی از دپارتمان مدیریت

·  

دوشنبه یا چهارشنبه -

17 الی 20

مدت: 24ساعت                        

هزینه:3/840/000 ریال

شرح درس:

.       مهارت نگارش

·       مراحل نگارش

·       تعریف نامه اداری

·       مشخصات نامه اداری

·       یادداشت اداری

·       اجزاء و ارکان نامه اداری

·       سرلوحه

·       موضوع و متن اداری

·       نامه های اداری از دیدگاه ماهیت کار

·       مراحل تهیه نامه های اداری

·       رعایت شان سلسله مراتب مقامات اداری

·       ایجاد ارتباط در مکاتبات

·       درست نویسی در مکاتبات اداری

.        مراحل  و فرآیند بایگانی اسناد و مدارک

 
فایل ضمیمه :