دوره ی رانندگان حرفه ای و حمل و نقل کالای خطرناک (CPC & ADR)   گروه حمل و نقل از دپارتمان بازرگانی
CPC Driver (رانندگان حرفه ای):
مدت دوره: 12 ساعت             شهریه دوره: 4,200,000 ريال


- تعریف ساختار CPC Driver 
- قوانین و مقررات
- سلامت شغلی رانندگان( عوامل مؤثر بر سلامت رانندگان)
- زیر ساخت های جاده ای و مقررات مربوط به جاده
- تجهیزات ایمنی و بازدید فنیADR (حمل و نقل  مواد خطرناک): 
مدت دوره: 18 ساعت           شهریه دوره: 6,630,000 ريال

مقررات عمومی( در مورد آموزش و حدود اختیارات و استثنائات)
- طبقه بندی کالاهای خطرناک
- محتواي جداول ADR و نحوه استفاده از آنها
- مسایل فنی بارگیر و استاندارد انواع بسته بندي مواد خطرناك به انضمام مشخصات تانک و تانکرها
- مسایل مرتبط با بسته بندي توسط سازنده کالا
- مسایل فنی وسایل نقلیه و حمل ونقل
- علامت گذاري، برچسب گذاري پلاکارد و مستندات
- عملیات حمل ونقل شامل ایمنی، بارچینی، تخلیه، سازگاري
- راننده، خدمه، اسناد و تجهیزات ایمنی
* جهت شرکت در دوره حمل و نقل مواد خطرناک (ADR) گذراندن پیش نیازدوره رانندگان حرفه ای (CPC Driver )  ضروری می باشد.


 
فایل ضمیمه :