دوره ی Commercial Correspodence   گروه مکاتبات از دپارتمان زبان


دوشنبه یا چهارشنبه- 20-16

مدت : 12ساعت

هزینه:3/600/000 ریال

محتواي دوره

-        آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات بازرگاني و نحوه تنظيم انواع مكاتبات تجاري

-        ساختار نامه نگاري بازرگاني

-        مكاتبات مربوط به فروش

-        استعلام

-        پاسخ به نامه ها و هزينه هاي اعلام شده

-        سفارشات

-        آماده كردن Pro forma invoice

-        نحوه پرداخت

-        بانكداري بين المللي

-        شكايات

-        اخذ نمايندگي

-        حمل و نقل

-        مكاتبات مربوط به بيمه

 
فایل ضمیمه :