دوره ی امور مالی تکمیلی (7 دوره)   گروه حسابداری مالی از دپارتمان حسابداری

مدت: 260 ساعت

پیش نیاز: لیسانس حسابداری یا مرتبط

پنجشنبه 13 الی 17

قیمت:31/464/000 ريال

مدرس دوره: جناب آقای فخری- جناب آقای مقتدرنژاد- جناب آقای عزیزی- آقای دکتر میرزائی- جناب آقای رضائی

شرح درس:

حسابداري مالي:                                   مدت: 50 ساعت                                 

- درآمدها و هزينه هاي انتقالي- تعديلات پايان سال

-  كاربرگ و صورتهاي مالي

- موجودي كالا وروشهاي مختلف قيمت گذاري كالا

- داراييهايثابت و روشهاي محاسبه استهلاك (شامل خريد و فروش ،معاوضه و غيره)

- روشهاي مختلفمحاسبه مطالبات مشكوك الوصول و سوخت شده

- اصول و مفاهيمحسابداري

- حقوق صاحبانسهام در شركتهاي سهامي (اندوخته هاي سهامي (اندوخته ها،سود سهام نقدي،تقسيم سود،ثبت مصوبات مجامع عمومي در دفاتر، افزايش و كاهش سرمايه، سهام عادي و ممتاز، صرفسهام)

حسابداري مالي تكميلي:                                  مدت:30 ساعت

- صورت تغييراتدر وضعيت مالي

- بدهيهاي احتمالي

- وقايع بعد از تاريخ ترازنامه

- صورتهاي مالي و يادداشتهاي پيوست

- حسابداري معاملات ارزي

- تعديلات سود و زيان سنواتي

- تغيير روشهاي حسابداري

- حسابداري اعتبارات اسنادي

- اقلام غيرمترقبه


حسابرسي:                                                 مدت: 30 ساعت

- حسابرسي داخلي و مستقل

- گزارشهاي حسابرسي

- كنترلهاي داخلي

- حسابرسي تحليلي

 

حسابداري صنعتي:                                     مدت: 60ساعت

- كليات حسابداري صنعتي و هزينه ها

- طبقه بندي هزينه ها

- هزينه هاي توليد(مواد، دستمزد، سربار)

- تمركز هزينه

- تسهيم هزينه هاي سربار به دواير خدماتي و دواير توليدي

- هزينه هاي سفارش كالا

- هزينه يابی مرحله

- گزارش هزينه هاي توليد

- هزينه يابي محصولات مشترك و فرعي

- هزينه هاي استاندارد و تجزيه و تحليل انحرافات

- نحوه ثبت حسابهاي صنعتي

مديريت مالي و بودجه:                             مدت: 30 ساعت

  • بودجه و بودجه نقدي
  • تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
  • تجزيه و تحليل نقطه سر به سر
  • مديريت سرمايه در گردش

قانون مالياتهايمستقيم:                    مدت:35 ساعت

- مالياتهايتكليفي

- ماليات بر دارايي

- ماليات اشخاص حقوقي

- نحوه رسيدگي به پرونده هاي مالياتي

قانون تجارت:                                 مدت:25 ساعت

- كليات شركتهايسهامي

- مجامع عمومي

- وظايف و مسووليتهاي مديران

- حسابهاي شركت

 
فایل ضمیمه :