دوره ی روش های پرداخت در تجارت بین المللی و ویژگی های آن   گروه تعاملات بانکی و ارزی از دپارتمان مدیریت

قیمت:4/300/000

روز و تشکیل ساعت کلاس:دوشنبه یا چهارشنبه 20الی 17

ساعت:20

·         تجارت سنتی و مدرن

·         ریسک های موجود در تجارت بین المللی

·         روش های پرداخت در تجارت بین المللی

·         روش حساب باز –روش پیش پرداخت کامل

·         حواله ها( انواع حواله ارز ی)

·         وصولی ها( دیداری و مدت دار ، با تهعد و بدون تعهد بانک، ساده واسنادی ) اعتبارات اسنادی ( تعاریف و ویژگی ها- انواع اعتبارات اسنادی

·         تسهیلات بانکی قابل ارائه تحت اعتبار اسنادی و یا به همراه آن

·         وضعیت انجام حواله ها ، تامین ارز، وصولی ها و گشایش اعتبار اسنادی درزمان برگزاری دوره آموزشی )

 
فایل ضمیمه :