دوره ی قیمت تمام شده   گروه حسابداری مدیریت از دپارتمان حسابداری

قیمت:3/960/000

دوشنبه یا چهارشنبه- 20-17

مدت:20 ساعت


·        مفاهیم هزینه و تفاوت آن باارزش و بهادر حسابداری صنعتی

·        انواع طبقه بندی هزینه ها ازدیدگاه های مختلف در حسابداری صنعتی

·        تهیه عملی محصولات  B.O.M   

·        تهیه عملی محصولات  O.P.C  

·        طبقه بندی عملی هزینه ها درحسابداری صنعتی

·        تهیه عملی نرخ جذب سربار(سربار ثابت – سربار متغیر )

·        تهیه عملی قیمت تمام شدهمحصول

 

 
فایل ضمیمه :